Zgromadzenie Ogólne ZPP

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 • kształtowanie programu działalności Związku,
 • uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego, ordynacji wyborczej,
 • wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu Związku,
 • uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
 • przyjmowanie sprawozdań prezesa Zarządu z działalności Zarządu i wykonania budżetu, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
 • ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości, emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Związku,
 • powoływanie Konwentów Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,
 • uchwalenie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji,
 • uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • powoływanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
 • przyjmowanie członków Związku przystępujących w okresie od odbycia Zebrania Założycielskiego Związku do dnia odbycia I Zgromadzenia Ogólnego Związku,
 • ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.