Statut ZPP

fotolia.pl

Statut Związku Powiatów Polskich

z dnia 27 lutego 1999 r.

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą

Nr XXIII/3/18 Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich z dnia 10 kwietnia 2018 r.)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Związek Powiatów Polskich zwany dalej Związkiem jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

2. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

§ 2

1. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych powiatów. Związek może reprezentować interesy innych powiatów na ich wniosek.

2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.

§ 3

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Związku jest Warszawa. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Związek wykonuje swoje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 6

Związek realizuje swoje cele głównie poprzez:
1) reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
2) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
3) propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej,
4) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
5) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
6) prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
7) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków,
8) współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi,
9) delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
10) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

§ 7

Związek posługuje się okrągłą pieczęcią, zawierającą pośrodku logo Związku, z napisem w otoku: "Związek Powiatów Polskich".

II. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 8

1. Członkami Związku mogą być powiaty oraz miasta na prawach powiatu.

2. Członków Związku przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Związku.

3. Warunkiem członkostwa jest podjęcie przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) uchwały o przystąpieniu do Związku.

§ 9

Członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek na rzecz Związku i popierania jego działalności.

§ 10

Członkowie Związku mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, mają prawo brać udział w pracach organów Związku, korzystać z usług Związku i jego urządzeń.

§ 11

1. Utrata członkostwa Związku następuje poprzez:
a) wystąpienie ze Związku na mocy uchwały rady powiatu (rady miasta na prawach powiatu),
b) zniesienie powiatu,
c) pozbawienia członkostwa w Związku na mocy uchwały Zarządu Związku, w przypadku nieprzestrzegania Statutu Związku, w tym zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej rok. Od uchwały o pozbawieniu członkostwa przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego Związku.

2. W przypadku wystąpienia ze Związku lub zniesienia powiatu utrata członkostwa następuje automatycznie; fakt ten potwierdza uchwała Zarządu Związku o charakterze deklaratywnym.

III. ORGANY ZWIĄZKU

§ 12

Organami Związku są: Zgromadzenie Ogólne, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 13

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może powoływać komisje.

2. Komisja powoływana jest do wykonywania określonych działań Związku.

§ 13a

1. Dla realizacji celów statutowych Związek powołuje 16 konwentów powiatów.

2. Konwent powiatów reprezentuje interesy członków Związku w województwie. Konwent powiatów nie jest terenową jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

3. Konwent powiatów pełni rolę doradczą względem organów Związku i może w szczególności przyjmować, z zastrzeżeniem ust. 4, własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu Związku pisma o podjęcie interwencji - w sprawach związanych z celami statutowymi Związku.

4. Stanowiska w sprawach dotyczących ustroju samorządu powiatowego konwent powiatów zobowiązany jest uprzednio uzgodnić z Zarządem Związku.

5. Konwent powiatów może współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

6. Konwent powiatów tworzą starostowie powiatów i prezydenci miast na prawach powiatu będących członkami Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie.

7. W posiedzeniach konwentu powiatów mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu nie będących członkami Związku, członkowie Zarządu Związku, pracownicy Biura Związku oraz inne osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu lub zaproszone przez przewodniczącego konwentu.

8. Konwent powiatów wybiera ze swojego grona przewodniczącego konwentu.

9. Konwent powiatów może wybrać ze swojego grona zastępcę (zastępców) przewodniczącego konwentu.

10. Przewodniczący konwentu powiatów organizuje pracę konwentu oraz zabezpiecza warunki odbywania jego posiedzeń.

11. Przewodniczący konwentu lub wyznaczony przez niego zastępca może uczestniczyć, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Związku.

12. Konwent powiatów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego konwentu. O miejscu i terminie posiedzenia konwentu przewodniczący informuje Biuro Związku. Protokół z posiedzenia konwentu wraz z przyjętymi na posiedzeniu stanowiskami i opiniami, przewodniczący konwentu powiatów zobowiązany jest przekazać do Biura Związku w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia.

13. Konwent może przyjąć szczegółowy regulamin określający tryb pracy konwentu powiatów. Postanowienia regulaminu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu.

§ 14

1. Kadencja Organów Związku trwa 4 lata.

2. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwoływane jest w terminie do trzech miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów do rad powiatów.

§ 15

Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym Związku.

§ 16

1. W Zgromadzeniu Ogólnym w głosowaniu w sprawach dotyczących wyboru prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i uchwalania budżetu każdy powiat dysponuje liczbą głosów zależną od liczby mieszkańców ustalonych wg danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku.

2. W sprawach o których mowa w ust. 1 powiat dysponuje następującą liczbą głosów:

  • powiaty o liczbie mieszkańców do 60 tys. - 1 głos,
  • powiaty o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys. - 2 głosy,
  • powiaty o liczbie mieszkańców powyżej 120 tys. do 500 tys. - 3 głosy,
  • powiaty o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys. - 4 głosy.

3. We wszystkich pozostałych sprawach każdemu powiatowi przysługuje 1 głos.

4. Rady powiatów (rady miast na prawach powiatu) członków Związku desygnują w drodze uchwały delegata na Zgromadzenie Ogólne.

5. Delegat na Zgromadzenie Ogólne może w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających mu udział w obradach jednorazowo wyznaczyć swego zastępcę. Zastępca delegata uczestniczy w Zgromadzeniu Ogólnym bez biernego prawa wyborczego.

§ 17

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
1) kształtowanie programu działalności Związku,
2) uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego, ordynacji wyborczej,
3) wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie budżetu Związku,
5) uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
6) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i wykonania budżetu, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
7) ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
8) emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
9) ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Związku,
10) skreślony,
11) rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,
12) uchwalenie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji,
13) uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
14) powoływanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
15) skreślony
16) ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 18

1. Posiedzenie zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje prezes Zarządu co najmniej raz w roku. Termin, miejsce i projekt porządku obrad ustala Zarząd.

2. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego otwiera prezes Zarządu, po czym następuje wybór prezydium Zgromadzenia.

§ 19

1. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje prezes Zarządu na pisemny wniosek:

  • Zarządu,
  • Komisji Rewizyjnej,
  • co najmniej 1/5 członków Związku.

2. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje się w terminie do dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 1.

§ 20

1. Zaproszenie na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w formie pisemnej dostarczane są najpóźniej na 1 miesiąc przed posiedzeniem zwyczajnym i 14 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku.

2. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego mogą uczestniczyć delegaci członków Związku oraz z głosem doradczym inne zaproszone osoby.

§ 21

Zgromadzenie Ogólne jest ważne w przypadku udziału w nim co najmniej połowy delegatów członków Związku.

§ 22

1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem:

a) zmiany Statutu Związku, do czego wymagana jest bezwzględna większość głosów,

b) rozwiązania się Związku, do którego wymagana jest większość 2/3 głosów.

2. Dla wyboru i odwołania prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów członków Związku, w głosowaniu tajnym.

§ 23

1. Zarząd Związku składa się z 12 - 21 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne, spośród delegatów na Zgromadzenie Ogólne.

2. W skład Zarządu wchodzą: prezes Zarządu, od 4 do 9 wiceprezesów Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.

3. Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.

4. Zakres czynności członków Zarządu określa Zarząd w drodze uchwały.

5. Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.

§ 24

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) rezygnacji z funkcji,
b) utraty mandatu delegata na Zgromadzenie Ogólne,
c) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne.

2. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku we wszelkich instytucjach i organizacjach.

2a. W razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji prezesa Zarządu lub utraty przez prezesa Zarządu członkostwa w Zarządzie, odpowiednio do czasu ustania przeszkody lub wyboru przez Zgromadzenie Ogólne nowego prezesa Zarządu, jego zadania wykonuje jeden z wiceprezesów Zarządu, wskazany uchwałą Zarządu.

3. Jeżeli funkcję przedstawiciela Związku pełnił delegat nie będący członkiem Zarządu, traci on tę funkcję:
a) na skutek uchwały Zarządu,
b) na skutek utraty mandatu delegata na Zgromadzenie Ogólne.

§ 25

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Zgromadzenia Ogólne dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

2. Gdy liczba członków Zarządu zmniejszy się o ponad 50 % składu wybranego przez Zgromadzenie Ogólne, zwoływane jest posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego dla dokonania wyborów uzupełniających.

§ 26

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, konwentów Związku i komisji Związku pełnią swe funkcje honorowo. Ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach oraz zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej należy do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku zgodnie z celami statutowymi i przepisami prawa,
2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
3) przygotowanie projektów dokumentów programowych, w tym projektu planu działalności Związku,
4) przygotowanie projektu budżetu Związku,
5) ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego,
6) opracowanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego i projektu ordynacji wyborczej,
7) delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
8) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura,
9) skreślony
10) realizacja rocznego budżetu Związku,
11) gospodarowanie majątkiem Związku w ramach uchwalonego rocznego budżetu oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Związku, w tym do:
a) zaciągania zobowiązań do wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne,
b) przyjmowania darowizn, spadków i zapisów,
12) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
13) wybór wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu,
14) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku,
15) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym,
16) powoływanie doraźnych zespołów i grup oraz określanie ich zadań,
17) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 4 członków Zarządu, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

2a. Uprawnionym do zwołania posiedzenia Zarządu, na którym podjęta zostanie uchwała, o której mowa w § 24 ust. 2a jest każdy z wiceprezesów Zarządu.

3. O terminach posiedzeń Zarządu prezes Zarządu informuje Komisję Rewizyjną.

§ 29

1. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach należących do jego właściwości.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

3. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes z zastrzeżeniem § 36 Statutu Związku.

5. Zarząd może podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§ 30

Pisemne zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z dołączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad.

§ 31

1. Do obsługi organów Związku Zarząd powołuje Biuro Związku.

2. Zadania, kompetencje, wewnętrzną organizację Biura określa regulamin, o którym mowa w §27 pkt 14 Statutu Związku..

3. Prezes Zarządu wykonuje czynności pracodawcy dla Dyrektora Biura.

4. Dyrektor Biura wykonuje czynności pracodawcy dla pracowników Biura Związku.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 9 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne spośród delegatów na Zgromadzenie Ogólne.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego,
b) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Ogólne dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

5. W sprawach wymienionych w ust. 3 uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

IV. MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 33

Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Związku.

§33a

Związek może tworzyć:
1) fundusz statutowy oraz
2) fundusz rezerwowy
przeznaczone na finansowanie działalności statutowej. O przeznaczeniu środków funduszy na zadania związane z realizację celów Związku decyduje Zarząd.

§ 34

1. Majątek Związku tworzą:
1) ruchomości będące własnością Związku,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne.

2. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł:
1) ze składek członkowskich,
2) z opłat pobieranych od członków Związku za jego czynności dokonywane w interesie i na zlecenie danego członka Związku, a stanowiących zwrot wyłożonych kosztów,
3) z dochodów z majątku stowarzyszenia,
4) z subwencji, dotacji, grantów itp.,
5) z darowizn, spadków i zapisów na rzecz Związku,
6) z odsetek bankowych,
7) ofiarności publicznej.

§ 35

1. Składki członkowskie ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców powiatu - członka Związku, według danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku.

2. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności, uchwala Zgromadzenie Ogólne, na wniosek Zarządu.

§ 36

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty na mocy których Związek zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd osób, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura do składania oświadczeń woli jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku, w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu. Do skuteczności dokumentu stanowiącego zobowiązanie finansowe wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 37

1. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Związku.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 38

W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne rozwiązania się Związku, Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwałę w trybie określonym w § 17 pkt. 12.

 

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu 27 lutego 1999 r.


Załączniki