Składka członkowska

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne Związku. Majątek ZPP tworzą ruchomości będące własnością Związku, inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: składki członkowskie, opłaty pobierane od członków Związku za jego czynności dokonywane w interesie i na zlecenie danego członka Związku, a stanowiące zwrot wyłożonych kosztów, dochody z działalności gospodarczej i urządzeń Związku, subwencje, dotacje, granty itp., darowizny i zapisy na rzecz Związku, odsetki bankowe oraz ofiarność publiczna.

Składki członkowskie ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców powiatu (członka Związku), według danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności, uchwala Zgromadzenie Ogólne, na wniosek Zarządu.

Składka członkowska na rok 2019 wynosi 0,17 zł od mieszkańca, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2018 roku..

Składka płatna jest w ratach kwartalnych w następujących terminach:

  • 1 rata – do 15 stycznia,
  • 2 rata – do 15 kwietnia,
  • 3 rata – do 15 lipca,
  • 4 rata – do 15 października.

Uchwały nr XIX/2/15 Zgromadzenia Ogólnego z 5 marca 2015 roku oraz Uchwała nr XXV/2/19 Zgromadzenia Ogólnego z dnia 3 kwietnia 2019 roku, które stanowią podstawę do naliczenia i zapłaty składki członkowskiej zamieszczone zostały poniżej.

Rachunek bankowy Związku Powiatów Polskich:
PKO Bank Polski S.A.
11 1020 2892 0000 5102 0619 1136


Załączniki