Pozostałe gremia

fotolia.pl

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział w pracach komitetów monitorujących i sterujących, zespołów problemowych, rad, grup roboczych, komitetów konsultacyjnych, komisjach, itd.
 


SKŁAD OSOBOWY PRZEDSTAWICIELI ZPP


KANCELARIA PREZYDENTA RP

 • Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ludwik Węgrzyn – b. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego
  • Ludwik Węgrzyn – b. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich (na poziomie strategicznym).
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (na poziomie eksperckim).
    

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
  • Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programow Biura Związku Powiatów Polskich.
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020
  • Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski
  • Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki (zastępca)
 • Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Zespół ds. partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014-2020
  • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopot
  • Ewa Janczar – Radna Rady m.st. Warszawy, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich (zastępca).
    
 • Zespół ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, 2021-2027
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych
  • Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Bartłomiej Zydel – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa robocza ds. programowania w ramach celu polityki 5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 • Zespół doradczy do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii
  • Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
    
 • Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
  • Jan Maciej Czajkowski – Ekspert Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół – Rada Ekspertów dot. Programu Przebudowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023
  • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego
  • Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
    
 • Zespół do spraw opracowania projektu zmian ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Samorządowo-rządowy zespół roboczy ds. wypracowania propozycji zmian w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019
  • Edmund Kaczmarek – Radny Rady Powiatu Jędrzejowskiego
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO FINANSÓW

 • Zespół roboczy do spraw projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Zespół do spraw wypracowania rozwiązań służących zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

 • Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  • Bernadeta Wąsik – Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni
    
 • Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Marek Kurpis – Wicestarosta Raciborski (zastępca)
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. finansowania oświaty w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Marek Kurpis – Wicestarosta Raciborski
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. awansu zawodowego nauczycieli w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Bernadeta Wąsik – Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Tadeusz Mikrut – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)


MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego
  • Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Rada Rynku Pracy
  • Edmund Kaczmarek – Radny Rady Powiatu Jędrzejowskiego
  • Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski
    
 • Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Sylwia Michalec-Jękot – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach
  • Adam Pawulski – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
    
 • Komitet Sterująco-Monitorujący Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2017-2020
  • Marian Niemirski – Starosta Przysuski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa Robocza ds. zdrowia i rehabilitacji
  • Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski
    
 • Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
    
 • Grupa ds. Prawnych w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Marcin Maksymiuk – Specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Ludwik Węgrzyn – b. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ZDROWIA

 • Rada ds. Zdrowia Publicznego
  • Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego


MINISTERSTWO CYFRYZACJI

 • Linia Współpracy 2016
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
  • Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Sterujący Projektu CEK 2.0
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych - Zespół ds. Edukacji
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 • Grupa robocza dotycząca ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
  • Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Rada Programowa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
  • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
    
 • Komisja Heraldyczna
  • Jan Flasza – Dyrektor Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni


MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

 • Rada Leśnictwa
  • Ludwik Węgrzyn – b. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 • Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Wiceprezes Zarządu ZPP
  • Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich
   (zastępca)
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki    
    
 • Zespół ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
    
 • Zespół ds. gospodarki wodą, zasobami i glebą
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
    
 • Zespół ds. wysokiej jakości żywności
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski


MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

 • Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  • Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

 • Polska Organizacja Turystyczna
  • Janina Kwiecień – Członek Zarządu Powiatu Kartuskiego


MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

 • Jury Konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2018"
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Rada Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Ludwik Węgrzyn – b. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa robocza ds. opracowania procesu funkcjonowania systemu informatycznego, który ułatwi osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki z PFRON
  • Jan Maciej Czajkowski – Ekspert Związku Powiatów Polskich
  • Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 • Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich


NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 • Rada Nadzorcza
  • Marek Tramś – Radny Rady Powiatu Polkowickiego


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

 • Rada Muzeum Niepodległości
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich


KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ

 • Zespół ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty
  • Andrzej Wojtkowiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie (powiat polkowicki)
  • Zbigniew Czepelak – Ekspert Związku Powiatów Polskich


ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

 • Zespół Roboczy ds. Aktualizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w ramach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Narodowego Banku Polskiego
  • Józef Matysiak – Starosta Rawski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich


CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Rada Konsultacyjna ds. Programów i Treści Nauczania
  • Ludwik Węgrzyn – b. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


INSTYTUT WISEEUROPA, FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA I KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

 • Komitet Sterujący projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP


ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
  • Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki


MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Małopolska Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
  • Andrzej Uryga – Starosta Chrzanowski


ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim
  • Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego


ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim
  • Bogdan Soboń – Starosta Konecki


WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim
  • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego


WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski
    
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zespół ds. oświaty
  • Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zespół ds. ochrony zdrowia
  • Paweł Przybyłek – Wicestarosta Nidzicki
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zespół ds. gospodarki i polityki regionalnej
  • Agnieszka Pietrowicz – Dyrektor Parku Technologicznego w Ełku
  • Jolanta Domżalska – pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zespół ds. dialogu i polityki społecznej
  • Alicja Grodowska – Dyrektor PCPR w Lidzbarku Warmińskim
  • Dariusz Jurkiewicz – Dyrektor PCPR w Węgorzewie
    
 • Wojewódzki Zespół ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi
  • Andrzej Abako – Starosta Olsztyński
    
 • Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski


ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim
  • Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski
    
 • Wojewódzka Rada Rynku Pracy
  • Stanisław Cybula – Starosta Drawski
  • Andrzej Bednarek – Starosta Policki
    
 • Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Józef Malca – Starosta Kamieński
    
 • Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
  • Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski (dla Okręgu Koszalińskiego)
  • Tomasz Stanisławski – Starosta Goleniowski (dla Okręgu Szczecińskiego)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  • Roman Potocki – Starosta Wrocławski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego
  • Łukasz Rokita – Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Miliczu (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Barbara Studzińska – Starosta Świecki
  • Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński
  • Jarosław Sochacki – Starosta Rypiński (zastępca)
  • Michał Mróz – Starosta Tucholski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  • Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski
  • Łukasz Reszka – Starosta Świdnicki (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
  • Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
  • Elwira Bełenkowska – Inspektor w Wydziale Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (zastępca)
  • Henryk Janowicz – Starosta Żagański
  • Bogusław Kierus – Starosta Strzelecko-Drezdenecki (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski
  • Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 • Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego   
    
 • Małopolska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  • Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  • Ludwik Węgrzyn – ekspert Związku Powiatów Polskich
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego (zastępca)
    
 • Komitet Sterujący projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej
  • Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  • Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  • Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski
  • Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki
  • Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski (zastępca)
  • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
  • Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego
  • Andrzej Olesiuk – Starosta Leski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • Piotr Rećko – Starosta Sokólski
  • Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski
  • Jarosław Białk – Starosta Pucki (zastępca)
    
 • Pomorska Rada Oświatowa
  • Marek Szczepański – Starosta Chojnicki


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
  • Piotr Kołodziejczyk – Starosta Myszkowski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  • Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski
  • Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski (zastępca)
  • Józef Żółciak – Starosta Staszowski
  • Marcin Piwnik – Starosta Sandomierski (zastępca)
    
 • Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski
    
 • Kapituła Nagrody "Świętokrzyska Victoria"
  • Piotr Babicki – Starosta Starachowicki


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020
  • Andrzej Nowicki – Starosta Piski
  • Mirosław Dariusz Dżażdżewski – Starosta Giżycki (zastępca)
  • Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski
  • Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski (zastępca)
    
 • Zespół ds. monitorowania i ewaluacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-2022
  • Zbigniew Nadolny – Starosta Bartoszycki
    
 • Zespół ds. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego (forum partnerskie)
  • Andrzej Abako – Starosta Olsztyński
    
 • Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski.


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
  • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego
  • Józef Kwaśniewicz – Wicestarosta Szamotulski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
  • Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki
  • Andrzej Potyra – Starosta Myśliborski (zastępca)