Europejski Komitet Regionów (KR)

Utworzony w 1994 r. Europejski Komitet Regionów (KR) jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE.

W jego skład wchodzi 350 członków – przewodniczących regionów, burmistrzów i demokratycznie wybranych przedstawicieli regionów i miast z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Europejski Komitet Regionów dąży do zbliżenia obywateli do Unii Europejskiej.

Powszechnie wiadomo, że:

  • 70% unijnego prawodawstwa ma wpływ na regiony i gminy,
  • obywatele Europy muszą być zaangażowani w tworzenie UE,
  • 50% obywateli UE uważa, że ich przedstawiciele wybierani na szczeblu lokalnym i regionalnym potrafią lepiej prezentować ich interesy na poziomie unijnym,
  • przedstawiciele władz wyłonionych w wyborach lokalnych i regionalnych, bezpośrednio znający swych obywateli, powinni móc wyrażać swe stanowisko w trakcie prac nad ustawodawstwem UE.

Rola KR-ów została potwierdzona i wzmocniona traktatem lizbońskim w 2009 r.
 


Dzięki Europejskiemu Komitetowi Regionów
władze lokalne i regionalne krajów członkowskich mogą zabrać głos
na temat opracowywanego prawa unijnego, które może oddziaływać na miasta i regiony.
 

 

Obszary odpowiedzialności

Europejski Komitet Regionów może zajmować stanowisko we wszystkich dziedzinach istotnych dla regionów i społeczności lokalnych.

Obejmuje to: spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; zatrudnienie; sprawy społeczne; edukację, młodzież i kulturę; zdrowie publiczne; transport; sport oraz środowisko naturalne, energię i zmianę klimatu.

Członkowie Komitetu Regionów UE

Członkowie muszą być wyłonieni w wyborach demokratycznych lub sprawować mandat polityczny w kraju pochodzenia. Na co dzień żyją i pracują w swoim mieście lub regionie, a zatem dobrze znają bolączki i obawy swoich wyborców. Są ich głosem w samym centrum podejmowania decyzji i tworzenia prawa, a zarazem na bieżąco informują ich o procesach zachodzących w UE.

Przedstawicielami ZPP w Europejskim Komitecie Regionów są:

  • Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu ZPP, Starosta Bocheński;
  • Marek Tramś – wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Polkowicki;
  • dr Lech Jaworski – radny Rady m.st. Warszawy.

Zastępcami przedstawicieli ZPP są:

  • Marzena Kempińska – radna Powiatu Świeckiego;
  • Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki;
  • Robert Godek – wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Strzyżowski.

Strona internetowa KR: http://cor.europa.eu/