Opinie i uwagi ZPP

Maj 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Kwiecień 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD438)
    do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych
    do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020
    w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej
    do projektu rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
    do projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (UD494)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3364)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (MK-020-1295/19)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy od spadków i darowizn (MK-020-1296/19)
    do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych
    do projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych.
    do projektu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
    do projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może być związane z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.
    do projektu ustawa o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
    do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych
    do projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw