Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Kwiecień 2019

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

    projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

    projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych
    projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
    projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
    projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
    projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
    projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
    projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
    projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
    projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    projekt rozporządzenia w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
    projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zespół ds. Statystyki Publicznej

    projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto