Stanowiska Zarządu ZPP

V KADENCJA ZARZĄDU (2015-2019)

Rok 2018

    w sprawie planowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej i kadrowej szpitali powiatowych
    w sprawie sytuacji w służbie zdrowia
    w sprawie poparcia działań w zakresie rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin
    w sprawie dookreślenia ustroju terytorialnego państwa w Konstytucji RP
    w sprawie sytuacji kadrowo-płacowej w Państwowej Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej
    w sprawie inwestycji drogowych
    w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia
    w sprawie dróg powiatowych

Rok 2017

    w sprawie projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    w sprawie systemu zarządzania kryzysowego
    w sprawie organów nadzoru budowlanego
    w sprawie zwiększenia środków finansowych na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Rok 2016

    w sprawie projektu ustawy 0 Polskiej Służbie Geologicznej
    w sprawie funkcjonowania jednostek obsługujących dla placówek opiekuńczo-wychowawczych
    w sprawie docelowej struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego
    w sprawie finansowania zadań oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki niepubliczne
    w sprawie zmiany metodologii obliczania indywidulanego wskaźnika zadłużenia
    w sprawie niekonsekwencji resortu edukacji dotyczącej dodatku uzupełniającego

Rok 2015

    w sprawie możliwości realizacji przez starostę zadań z zakresu zarządzania ruchem przy pomocy powiatowego zarządu dróg
    w sprawie podwyżek do wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej
    w sprawie projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
    w sprawie zmiany ustawy o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Środków publicznych
    w sprawie sytuacji szpitali powiatowych
    w sprawie sytuacji finansowej domów pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
    w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jst