Zarząd ZPP

Organem wykonawczym Związku Powiatów Polskich jest Zarząd.

Do jego głównych kompetencji należy:

 •     prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku zgodnie z celami statutowymi i przepisami prawa,
 •     wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego ZPP,
 •     przygotowanie projektów dokumentów programowych, w tym projektu planu działalności Związku,
 •     przygotowanie projektu budżetu Związku,
 •     ustalanie terminu, miejsca i projektu obrad Zgromadzenia Ogólnego,
 •     opracowywanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego i projektu ordynacji wyborczej,
 •     delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
 •     powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura,
 •     podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Związku, w tym o tworzeniu podmiotów gospodarczych i przystępowaniu do nich,
 •     realizacja rocznego budżetu Związku,
 •     gospodarowanie majątkiem Związku w ramach uchwalonego rocznego budżetu oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Związku, w tym do:
  •     zaciągania zobowiązań do wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne,
  •     przyjmowania darowizn, spadków i zapisów,
 •     nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 •     wybór wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu,
 •     uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku,
 •     składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym,
 •     powoływanie doraźnych zespołów i grup oraz określanie ich zadań,
 •     występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał.
   

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU OBECNEJ KADENCJI